Lmecruɛ n ḍḍiqa niɣ 'azma' yarzzu ad iɛawen iḥenjirn imzzyanen i ɣar yella ḍḍiqa ḥuma ad mɣarn s sseḥḥet nsen u a xasen issenqes lmacakil ig izemmar ad igg lehlac a. suya i negga vidyuwat s yilsawen msebḍan tticcen lexbar d lmeɛlumat x lehlac n ḍḍiqa.
Vidyuwat a a daysen tafem lmeɛlumat i ɣar teḥwajem ḥuma a teḥḍam tarwa nwem zi  ‘azma’ niɣ ḍḍiqa, niɣ ḥuma war ten teṭṭef ḍḍiqa. Vidyut a a ten tafem s xemsa n yilsawen: tahulnadiyt, taglinziyt, taturkiyt, tmaziɣt (n'Arrif), d teɛrabt. Lfilm aqa t ikmel di kul ijjen zeg ilsawen a.
lmeɛlumat d lexbar i ɣar tafem di vidyu ya ssawalent x ij n ssin niɣ ij n lɛumur deg umur.  Iḥenjirn i ɣar illa 3 snin tteggen ddwa mamec nneḍni x yinni i ɣar illa 6 snin niɣ ktar. yina zemmarn ad ggen ktar s yexf nsen, u yinni imɣarn ktar zemmarn ad ggen ddwa nnit. Kul lɛumur ɣars vidyu nnes weḥdes, ḥuma lmeɛlumat ad yili ḍharnt u xef ssawalent.
Ixḍar swadday vidyu i texsed a tZard

Min iɛna lmecruɛ n ḍḍiqa?
Ḍḍiqa d ij n lehlac ileqqef tarut aṭṭas. Mala bnadem issexdam ddwa nican, war xas ttekk bu tamara aṭṭas. Kul aseggwas aṭṭas d iwdan tleqqef iten ḍḍiqa, u ca zeg imurn tessadaf iten ɣar seppiṭar. Xmi tcedda ḍḍiqa x bnadem tmarrat it, u ca zeg imurn, tzemmar a tejj latar d ameqqran di tarut nnes. Suya ittxissa bnadem war ittriji ɣar ma tzeyyar xas ḍḍiqa. Bnadem izemmar ad igg leḥsab i ḍḍiqa war tt itteji al xas ɣar tziyyar, mala iqabel ddwa nican. Ihwen ad ittu bnadem mamec d mayemmi ittegg ddwa, mala lebda ittegg it waxxa war xas tzeyyar ddiqa. U ɛawed iqseḥ ad icarreḥ bnadem kulci s thulandiyt mala iwdan war ssiwilen iles a mliḥ.

Lmecruɛ n ḍḍiqa yarzzu ad ifeṣṣel lexbar d lmeɛlumat x ḍḍiqa niɣ 'azma' ɣar iḥenjirn, deg ilsawen msebḍan, u s wawal ihewnen, ḥuma a t fehmen iwdan marra. Cḥal ma isbedd bnadem ḍḍiqa zzat ma a tzeyyar x uḥenjir, cḥal ma issenqes bnadem di leɛdab x uḥenjir a.


3awen aneɣ
Narzzu vidyu n lmecru3 n ḍḍiqa ad yaweḍ ɣar ij n l3adad d ameqqran n yewdan. Izemmar ad yaweḍ ɣar poliklinikat di DVD, maca ktar x ubrid n internet. Narzzu a ɣars dd ttassen iwdan zeg waṭṭas n imucan di internet, ḥuma a t zarn niɣ ḥuma a t ssehwan ɣar kumpyuter nsen. Marra manaya s baṭel. Nttegg jjehd nneɣ ḥuma vidyut a ad ilin deg imucan msebḍan u wes3en, amacnaw websayt n yeḍbiben n taddart, niɣ ca n ljem3iyyat n imeɣrabiyen d iturkiyen niɣ di you tube. Vidyut tzemmarm a ten tẓarm di websayt, niɣ a ten tessehwam ɣar kumpyuter nwem, niɣ ɣar tilifun nwem. Amya ttilin ɣarwem ɣar ufus, waxxa aqa kenniw di l3uṭla. 3awnet aneɣ ḥuma s tidett a nessiweḍ vidyut a ad ilin di websaytat mani ten ɣar ẓarn lwalidin zi lasel ameɣrabi niɣ aturki niɣ ca n lasel nneḍni. Mala ɣarwem ca n website nwem secnet ɣar vidyu ya, niɣ sarset t di website nwem. Init i yewdan nneḍni i ɣar illa websayt ad idkarn niɣ ad sseknen niɣ ad ssehwan vidyuyat a. Sekket lexbar x lmecru3 s minzi ma ttwalam ad yaweḍ ɣar lwalidin, di ca n lmajella, niɣ tabrat n lḥay niɣ ca nneḍni.


lmecru3 n ddiqa ixdem 3la ḥsab tussna n ddwa d iḍbiben ig illan di lweqta. Vidyut a war daysen udifen yinni itteggen ttijara di ddwa niɣ farmasyat.
tarzzum ktar n lme3lumat? info@astmaproject.nl