I umi?

Vidyu n ḍḍiqa ddwa zi 6 al 12 sna ittwagg i iḥenjirn ig illan di lmedrasa n libtida'i, i ɣar illa jar 6 snin d 12 sna, d lwalidin nsen. Mala ɣark ddiqa manaya war ixs ca ad yini belli aqa lebdda thelked u war tzemmard a teged arryaḍa niɣ a tirard. ḍḍiqa war ttmarrit ca bnadem aṭṭas mala bnadem ittegg ddwa nnes nican.


Mala texsem a tẓarm ca n ṭṭtarf waha zi vidyu, tzemmarm a
tixḍarm swadday man ṭṭarf i ɣar tẓarm
clip_01 clip_02 clip_03 clip_04 clip_05 hele_film
Umi qqarn
ḍḍiqa?
Mamec ɣar tesxedmem
arrabuz niɣ
nneffax n ddwa
ddwa n
t3ejjajt
Ddwa
aziza d ddwa
azeggwaɣ
Gg leḥsab
i ḍḍiqa zzat
ma a tẓeyyar
x ḥedd
dwel ɣar
lfilm
ikmel

Mala iɛeṭṭar vidyu war yarẓim, izemmar ad yili internet ɣarwem war tejhid ca. mala yamenni jarrbet ca n kumpyuter nneḍni, niɣ sehwam dd lfilm danita ɣar kumpyuter nwem, niɣ laptop (portable) niɣ tablet niɣ tilifun.

Mala texsem ad tessarsem vidyu di website nwem, xzart da ḥuma ad tessnem min ɣar teggem. Tzemmarm ɛawed ad tesɣem taṣenduqt n vidyawat, dayes vidyawat s arbɛa s yilsawen marra, di DVD niɣ Blu-ray. Taṣenduqt n DVD ttegg 20 Euro, tenni n Blu-Ray ttegg 30 Euro (dayes ula d asekki)

 
Vidyu n ḍḍiqa ddwa zi 6 al 12 sna tegg it lmu'essasa n In4all, sadu ufus n Marja Schavemaker d Rupino Griffioen.

L'ixraj n: Diego Pos
Furma n vidyu d webiste (mamec ttedharn): RAV Animated Visuals
Musiqa: Rick Treffers